Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων της '' ΑΦΟΙ ΚΑΡΔΑΡΑ Ο.Ε.''- Brasil Suites Hotel & Apartments εκφράζεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου Brasil Suites Hotel & Apartments υιοθετεί το όραμα της καθιέρωσης της θέσης του στην ξενοδοχειακή αγορά, της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και τη βελτίωση των επιδόσεων αναφορικά με τη ποιότητά και την ασφάλεια των τροφίμων ως τους θεμελιώδης αντικειμενικούς σκοπούς του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνεργατών της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.
 • Να αξιολογεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος μέσα από την καθιέρωση και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επίδοσης (Key performance indicators- KPIs) των επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Να καθιερώνει, να ελέγχει την πορεία υλοποίησης και να ανασκοπεί τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και τα πλάνα επίτευξης αυτών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της '' ΑΦΟΙ ΚΑΡΔΑΡΑ Ο.Ε.''- Brasil Suites Hotel & Apartments για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων υποστηρίζονται από:

 • Την υλοποίηση σχεδίου αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών βελτίωσης.
 • Τη στελέχωση της εταιρείας με κατάλληλο, ικανό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Την διασφάλιση κατάλληλων υποδομών, άνετου φιλικού περιβάλλοντος εργασίας και τον εξοπλισμό της ξενοδοχείου και των δωματίων- διαμερισμάτων με σύγχρονο εξοπλισμό
 • Την επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών
 • Την εγκατάσταση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων
 • Τη συνεχή επαλήθευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητάς των διαδικασιών και των μέτρων ελέγχου και την επικαιροποίησή τους.
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών υπηρεσιών
 • Τη συνέπεια και αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων των πελατών
 • Την καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή/ ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Την ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να μεριμνά κατάλληλα ώστε η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων:

 • Να είναι γνωστή και κατανοητή σ' όλο το προσωπικό της μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας, κατάλληλη ενημέρωση, και εκπαίδευση.
 • Να είναι γνωστή στους πελάτες, τους προμηθευτές- συνεργάτες της εταιρείας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
 • Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ρητά να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Για την ''ΑΦΟΙ ΚΑΡΔΑΡΑΣ Ο.Ε.''- Brasil Suites Hotel & Apartments

Ο Γενικός Διευθυντής

Παύλος Καρδαράς